Riešenia

Metódy a programy, s ktorými pracujeme sú vhodné pre individuálne aj firemné riešenia. Spôsob riešenia každej témy závisí od klientovej špecifickej situácie. Ak máte otázky k našim riešeniam, neváhajte nás kontaktovať cez Kontaktný formulár alebo mailovu adresu.

Koučing a Mentoring

Koučing a Mentoring

Koučing je vysoko individuálne sústredený proces, ktorý sa zameriava na riešenie osobne náročnej témy, dilemy alebo konfliktnej pracovnej, či súkromnej situácie. Jeho postup je orientovaný na pozitívnu a efektívnu osobnú zmenu. Rola kouča je špecifickými otázkami viesť, podporovať a vyzývať koučovaného, aby svoj cieľ dosiahol. Predpokladá sa, že koučovaný má najlepšie odpovede a zdroje na to, aby robil to, čo je pre neho potrebné na ceste k zmene, ktorú si želá.

Mentoring znamená byť skúseným alebo odborne zdatným učiteľom a sprievodcom iného človeka, pomáhať mu, aby efektívnejšie zvládal novú oblasť práce alebo novú situáciu, v ktorej sa nachádza. Úlohou Mentora je odborná, sociálna alebo kariérna podpora Mentorovaného. EXPE s.r.o. poskytuje Mentoring pre všetkých, ktorí riadia ľudí (people management) a pre manažérov a špecialistov v odbore Riadenie ľudských zdrojov.

Tréning a Rozvojové programy

Tréning a Rozvojové programy

Tréning je vzdelávacia metóda, ktorá sa zameriava na poskytnutie novej vedomosti, teórie, modelu alebo novej zručnosti či spôsobilosti. Obvykle obsahuje analýzu rozvojovej oblasti klienta, zostavenie obsahu tréningu a metódy, ktorá bude najviac vyhovovať osobe, či organizácii, ktorá zmenu potrebuje.

Rozvojové programy sú komplexnejšie vzdelávacie postupy, ktoré poskytujú širší priestor na zmenu nielen schopností, ale aj postojov účastníkov programu. Ich cieľom je výrazný a dlhodbý efekt v kariére jednotlivca. V rozmere organizácie majú pozitívny vplyv na celkový výkon, zmenu firemnej kultúry a zvýšenie angažovanosti zamestnancov.

Konzultácia a Projektový manažment

Konzultácia a Projektový manažment

Konzultanti sú experti vo svojej oblasti práce. Proces konzultácie je orientovaný na analýzu a interpretáciu klientovho prostredia a témy, ktorú chce riešiť, na precíznu špecifikáciu problému a na poskytnutie účinného riešenia pre implementáciu zmeny. Naši Konzultanti poskytujú skúsenosti a odborné stanoviská v oblasti Riadenia ľudských zdrojov, Procesného riadenia organizácie a v celej oblasti Manažmentu ľudí.

Okrem Konzultácie realizujeme aj Projektový manažment alebo dočasný "Interim" manažment v oblasti Riadenia ľudských zdrojov priamo u klienta.